Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo lịch kiểm tra sát hạch, phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên tiếng Anh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT

TỈNH BÌNH DƯƠNG

_________________

Số: 1152/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

            Bình Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra sát hạch, phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký dự tuyển

giáo viên tiếng Anh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 – 2017

________________

 Thực hiện Kế hoạch Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2016 – 2017,

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2016 – 2017 thông báo lịch kiểm tra sát hạch, phỏng vấn đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên dạy môn tiếng Anh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông như sau:

Tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên dạy tiếng Anh (danh sách kèm theo) phải có mặt để tham dự kỳ kiểm tra sát hạch, phỏng vấn theo quy định.

1. Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện Trường THPT Võ Minh Đức).

2. Thời gian:

- Ngày 13/7/2016:

Buổi sáng:

Lúc 7 giờ 00: Tất cả thí sinh tập trung tại Hội trường B để sinh hoạt nội quy;

Từ 7 giờ 45 đến 8 giờ 15: Kiểm tra sát hạch môn nghe, thời lượng 30 phút;

Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30: Kiểm tra sát hạch môn viết, thời lượng 60 phút.

Buổi chiều:

Kiểm tra sát hạch môn nói đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên môn tiếng Anh trường tiểu học và trung học phổ thông.

Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

- Ngày 14/7/2016:

Kiểm tra sát hạch môn nói đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên môn tiếng Anh trường trung học cơ sở.

Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

3. Nội dung kiểm tra sát hạch, phỏng vấn:

Ứng viên được kiểm tra sát hạch năng lực ngôn ngữ tiếng Anh tập trung vào 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

Đề nghị tất cả các thí sinh phải có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định để tham gia kỳ kiểm tra sát hạch, phỏng vấn đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

 - Hội đồng tuyển dụng;

 - Sở GDĐT;

 - Sở Nội vụ;

 - Website Sở GDĐT;

 - Lưu: VT, TCCB, T.5.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT

Nguyễn Hồng Sáng

 


Trở về