Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký (Bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở GDĐT)

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

   

Tập tin đính kèm
1058-TB-SGDDT.pdf
Trở về