Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 899/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2016 - 2017

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Các vị trí việc làm cần tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo bao gồm các cấp học, ngành học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, kỹ thuật - hướng nghiệp và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ theo đúng yêu cầu bộ môn, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo, hình thức đào tạo và số lượng vị trí việc làm được giao.

Những vị trí việc làm cần tuyển dụng như sau:

- Viên chức trực tiếp giảng dạy bao gồm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học, giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

- Viên chức không trực tiếp giảng dạy bao gồm các vị trí việc làm như Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiết bị, thư viện.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Bảng chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng vị trí việc làm kèm theo thông báo này.

- Người đăng ký dự tuyển phải nghiên cứu kỹ thông báo, chỉ tiêu tuyển dụng; đối chiếu với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hình thức đào tạo của bản thân để lựa chọn vị trí việc làm cụ thể, phù hợp và điền vào mục “nguyện vọng” trong đơn đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên (tối thiểu phải thời gian phục vụ 10 năm tính từ khi có quyết định tuyển dụng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định).

c) Có đơn, hồ sơ đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Về trình độ, người đăng ký dự tuyển phải có:

- Bằng tốt nghiệp THPT.

- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Nếu tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành đào tạo tương đương ngoài sư phạm, phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định, phù hợp với cấp học đăng ký dự tuyển (trừ trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành thư viện, thiết bị). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

- Yêu cầu trình độ ngoại ngữ (bảng quy đổi các chứng chỉ tương đương kèm theo):

+ Đối với người đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Riêng đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên môn tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn B2 châu Âu hoặc các chứng chỉ theo chuẩn Quốc tế tương đương và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Đối với người đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục THPT, GDTX-KTHN, TCCN: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Riêng đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên môn tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn C1 châu Âu hoặc các chứng chỉ theo chuẩn Quốc tế tương đương và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Yêu cầu trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Tối thiểu phải đạt trình độ A, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm ngoại ngữ, tin học do các Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, các trung tâm ngoại ngữ, tin học của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp cấp).

e) Có đủ sức khỏe để nhận nhiệm vụ và công tác lâu dài.

g) Ưu tiên xét hồ sơ sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm; nếu còn thiếu nhu cầu, tuyển thêm ngành ngoài sư phạm (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định).

h) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Bị kỷ luật buộc thôi việc, buộc thôi hợp đồng, hủy quyết định tuyển dụng ở ngành hoặc lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện cụ thể:

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để tuyển dụng viên chức cho từng cấp học, từng vị trí việc làm như sau:

2.1. Người có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương trước ngày 01/01/2015: Áp dụng cho những trường hợp đăng ký vào vị trí việc làm sau đây:

a) Đăng ký giáo viên:

- Giáo viên dạy lớp mầm non: Có bằng tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành sư phạm mầm non.

- Giáo viên tiểu học:

Giáo viên dạy lớp tiểu học (dạy nhiều môn): Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành sư phạm tiểu học.

Giáo viên dạy môn Nhạc, Mỹ thuật, Thể dục: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp sư phạm trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

Giáo viên dạy môn tiếng Anh, Tin học: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

- Giáo viên THCS: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển. Nếu được đào tạo 2 môn thì chỉ tuyển giáo viên dạy ở môn đào tạo chính (riêng công tác Đội không yêu cầu môn đào tạo chính).

- Giáo viên THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

- Nếu đăng ký dự tuyển giáo viên GDTX-KT-HN thì thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

- Giáo viên các trường TCCN: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tương ứng với ngành đăng ký dự tuyển, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

- Đối với giáo viên dạy tiếng Nhật, tiếng Trung ở các trường THCS, THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

b) Đăng ký làm công tác thiết bị:

- Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành thiết bị.

- Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo tối thiểu tương ứng với cấp học ở các môn tự nhiên. Trình độ đào tạo đại học sư phạm đối với hệ không chính quy các môn tự nhiên có thể đăng ký công tác thiết bị trường tiểu học, THCS.

Riêng công tác thiết bị trường tiểu học, tuyển thêm đối tượng tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên chuyên ngành sư phạm tiểu học, ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thủ Dầu Một.

c) Đăng ký làm công tác thư viện:

- Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành thư viện.

- Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo tối thiểu tương ứng với cấp học ở các môn xã hội. Trình độ đào tạo đại học sư phạm đối với hệ không chính quy các môn xã hội có thể đăng ký công tác thư viện trường tiểu học, THCS.

Riêng công tác thư viện trường tiểu học, tuyển thêm đối tượng tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên chuyên ngành sư phạm tiểu học, ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thủ Dầu Một.

d) Đăng ký làm công tác Đội:

Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm trở lên có đào tạo chuyên môn về công tác Đội hoặc có trình độ chuyên môn cao đẳng sư phạm và có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội.

2.2. Người có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương từ ngày 01/01/2015 trở về sau và người không có hộ khẩu tại Bình Dương: Áp dụng cho người đăng ký vào các vị trí việc làm sau đây:

a) Đăng ký giáo viên:

- Giáo viên dạy lớp mầm non: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành mầm non và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

- Giáo viên dạy lớp tiểu học (dạy nhiều môn): Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành tiểu học và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

Giáo viên dạy môn Nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, tiếng Anh cấp tiểu học: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

- Giáo viên THCS: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

- Giáo viên THPT, GDTX-KT-HN: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyểnđược xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

- Giáo viên các trường TCCN: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tương ứng với ngành đăng ký dự tuyển và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

- Đối với giáo viên dạy tiếng Nhật ở các trường THCS, THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tiếng Nhật, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

b) Đăng ký phụ trách công tác thiết bị:

- Đăng ký phụ trách công tác thiết bị: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành thiết bị.

c) Đăng ký phụ trách công tác thư viện:

- Đăng ký phụ trách công tác thư viện: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo trung cấp trở lên, chuyên ngành thư viện.

IV. Quy định về hồ sơ và đăng ký dự tuyển:

1. Quy định về hồ sơ:

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ (theo mẫu).

c) Bản sao Giấy khai sinh (bản sao từ hồ sơ gốc).

d) Bản sao Hộ khẩu thường trú (có chứng thực sao y).

đ) Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bản sao từ hồ sơ gốc hoặc có chứng thực sao y).

e) Bản sao văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng thực sao y) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời còn giá trị do trường đào tạo cấp có chuyên ngành đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

g) Bản sao Phiếu điểm có xác nhận điểm số trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và có xếp loại tốt nghiệp do trường đào tạo cấp (có chứng thực sao y). Nếu bảng điểm theo thang điểm 4 thì phải có quy đổi điểm trung bình học tập theo thang điểm 10 do trường đào tạo cấp.

h) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (có chứng thực sao y).

i) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế.

k) Quyết định hợp đồng lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc huyện, thị xã, thành phố cấp đối với người dự tuyển có công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo trước đây (nếu có).

l) Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực.

m) Đối với các trường hợp đang công tác trong quân đội, công an, doanh nghiệp nhà nước hoặc tổ chức, đơn vị khác (không thuộc hệ thống các cơ sở giáo dục công lập) phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị đang công tác đồng ý cho đăng ký dự tuyển và công tác trong ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương nếu được trúng tuyển.

2. Quy định khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ vì đây là bước sơ tuyển ban đầu.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ theo quy định. Khi nộp hồ sơ, người đăng ký dự tuyển mang theo bản chính để đối chiếu khi cần thiết.

- Người đăng ký dự tuyển phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải bảo đảm tất cả các thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách nhận hồ sơ; không được điều chỉnh hồ sơ dự tuyển sau khi ký tên vào danh sách đăng ký.

- Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm tự theo dõi, xem thông báo kết quả xét tuyển và các thông báo khác tại website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (http://sgdbinhduong.edu.vn) như: Danh sách phỏng vấn đối với người dự tuyển giáo viên tiếng Anh; danh sách trúng tuyển; ngày, giờ, địa điểm chọn nhiệm sở; ngày, giờ, địa điểm, đối tượng được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình xét tuyển; ngày, giờ, địa điểm nhận quyết định phân công, ....

- Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo liên lạc được qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển; đối tượng được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng Tuyển dụng.

- Người đăng ký dự tuyển phải giữ biên nhận nộp hồ sơ để sử dụng khi có việc liên hệ hoặc trao đổi công việc với Hội đồng Tuyển dụng trong suốt quá trình xét tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng trong tỉnh: Được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng theo quy định về điều kiện xét tuyển và chỉ tiêu công bố vào đơn đăng ký dự tuyển. Nguyện vọng ghi trong đơn phải là một trong các chỉ tiêu tuyển dụng được công bố trong thông báo tuyển dụng. Cách ghi nguyện vọng đăng ký dự tuyển trong hồ sơ như sau:

+ Nguyện vọng 1: Ghi vị trí việc làm thuộc huyện/thị xã/thành phố nơi có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Bình Dương (trước ngày 01/01/2015).

+ Nguyện vọng 2: Ghi vị trí việc làm giống nguyện vọng 1 nếu thuộc huyện/thị xã/thành phố nơi không có hộ khẩu thường trú hoặc khác vị trí việc làm với nguyện vọng 1 nếu thuộc huyện/thị xã/thành phố nơi có hộ khẩu thường trú.

- Người đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng ngoài tỉnh (có hộ khẩu tại Bình Dương từ ngày 01/01/2015 trở về sau và người không có hộ khẩu tại Bình Dương): Chỉ được đăng ký nguyện vọng 2.

- Riêng đối với người đăng ký dự tuyển các vị trí việc làm thuộc trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên-kỹ thuật-hướng nghiệp, giáo viên dạy các môn văn hóa trường trung cấp chuyên nghiệp: Chỉ ghi một môn giảng dạy cấp 3 hoặc một công tác khác ở cấp 3; không ghi đơn vị công tác vì sau khi có thông báo trúng tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chọn nhiệm sở.

- Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp một hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Hồ sơ của người không trúng tuyển sẽ không trả lại.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Không nhận và không xét những hồ sơ sau đây:

- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

- Hồ sơ nộp thay, nộp trễ hạn, hồ sơ không đúng quy định hoặc không xuất trình được bản chính khi có yêu cầu.

- Hồ sơ những trường hợp đã được xét tuyển trong năm học 2015 - 2016 nhưng bỏ nhiệm sở.

- Hồ sơ của người dự tuyển có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể hoặc phát âm tiếng Việt không chuẩn.

4. Nội dung xét tuyển:

- Đối với vị trí việc làm giáo viên dạy tiếng Anh (tất cả các cấp học): Xét tuyển thông qua hồ sơ và kết quả phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Đối với các vị trí việc làm còn lại: Xét tuyển thông qua hồ sơ của người dự tuyển.

5. Các tiêu chí để xét tuyển:

- Sinh viên tạo nguồn của tỉnh Bình Dương được ưu tiên xét tuyển thẳng.

- Giáo viên môn Tiếng Anh hợp đồng của năm học 2015-2016 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thẩm định đạt yêu cầu được ưu tiên khi xét tuyển.

- Ưu tiên xét tuyển đối với người dự tuyển đã sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Dương.

- Ưu tiên xét tuyển đối với người dự tuyển tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm.

- Nhóm trường đào tạo.

- Trình độ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp.

- Kết quả điểm làm tiêu chí xét tuyển.

V. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ:

1.1. Thời gian:

- Phát hành hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 13/6/2016.

- Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 20/6/2016 đến ngày 08/7/2016 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 08/7/2016.

1.2. Địa điểm:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Số 495, Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện trường THPT Võ Minh Đức).

Điện thoại: (0650).3814134

2. Thời gian và địa điểm phỏng vấn đối với giáo viên dạy tiếng Anh:

Người dự tuyển vị trí việc làm giáo viên dạy tiếng Anh xem danh sách phỏng vấn được thông báo trên website http://sgdbinhduong.edu.vn vào ngày 12/7/2016.

- Thời gian có mặt để tham dự phỏng vấn: 7 giờ 30, ngày 13-14/7/2016.

- Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

3. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trúng tuyển:

Công bố kết quả trúng tuyển ngày 08/8/2016 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương và website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương http://sgdbinhduong.edu.vn

4. Tổ chức chọn nhiệm sở:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chọn nhiệm sở đối với những trường hợp trúng tuyển các vị trí việc làm thuộc trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp, giáo viên dạy các môn văn hóa trường trung cấp chuyên nghiệp.

- Thời gian: Đúng 07 giờ 30 ngày 12/8/2016.

- Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

5. Nhận quyết định phân công:

Thời gian nhận quyết định phân công: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 23/8/2016, tại các địa điểm như sau:

- Đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Nhận quyết định phân công tại Hội trường - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

- Đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị/thành phố: Nhận tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị/thành phố.

VI. Lệ phí:

Thu tiền hồ sơ và lệ phí tuyển dụng đối với mỗi bộ hồ sơ dự tuyển là 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng), thu một lần khi phát hành hồ sơ./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh; 

- Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh;  

- Sở Nội vụ;

- Trường ĐH Thủ Dầu Một;

 - Các Phòng GDĐT huyện/thị xã/TP;

- Các trường THPT;

- Các trường TCCN;

- Các trung tâm GDTX- KT-HN;

- Trung tâm GDTX Tỉnh;

- Trung tâm NN-TH và BDNV;

- Đài PTTH Bình Dương;

- Báo Bình Dương;

- Lưu: VT, TCCB. T.100.

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Nhật Nam

 

Trở về