Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc trang trí băng rôn và treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong dịp bầu cử toàn quốc ngày 22/5/2016

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
646-TB-SGDDT.PDF
Trở về