Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Hội nghị giao ban giữa Học kỳ II năm học 2015-2016

    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
270-TB-SGDDT.pdf
Trở về