Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở GDĐT Dương Thế Phương tại cuộc họp giao ban Trưởng các phòng, ban Sở GDĐT

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
1742-TB-SGDDT.PDF
Trở về