Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo nhận tiền khen thưởng tập thể của Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2014-2015

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
1710-TB-SGDDT.pdf
Trở về