Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thư mời dự Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn NH 2014-2015, Tổng kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua HTVLTTGDĐHCM giai đoạn 2013-2015

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    

Tập tin đính kèm
429-TM-CDGD.doc
Trở về