Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Nhắc nhở các cơ sở giáo dục tham gia Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2

       Sở GDĐT thông báo nhắc nhở các đơn vị nghiên cứu lại công văn 139/SGDĐT-TVTBCNTT ngày 28/01/2015 của Sở GDĐT về việc tham gia Ngày sách Việt Nam lần thứ 2 để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 có hiệu quả.

       Trân trọng thông báo./.

 

Trở về