Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức học lý thuyết nội dung 3 Chương trình BDTX giáo viên THPT năm học 2014-2015

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
Tập tin đính kèm
362-TB-SGDDT.pdf
Trở về