Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập Hội nghị triển khai một số công tác Học kỳ II năm học 2014-2015

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 259/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

            Bình Dương, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Triệu tập Hội nghị triển khai
một số công tác Học kỳ II năm học 2014-2015
________________

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai một số công tác trọng tâm trong Học kỳ II năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 27/02/2015 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. Thành phần tham dự:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì: Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo các phòng ban: Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên, Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ, Thư viện Thiết bị - Công nghệ thông tin, Thanh tra, Văn phòng.

b) Các đơn vị trực thuộc:

- Trưởng phòng các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệu trưởng các Trường THPT trong tỉnh;

- Giám đốc các Trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã;

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương.

4. Nội dung hội nghị:

- Công tác ôn thi tốt nghiệp THPT;

- Công tác chuẩn bị cho các kỳ thi;

- Các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015);

- Một số công tác khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các đơn vị sắp xếp công việc về tham dự Hội nghị đúng thời gian và thành phần được triệu tập./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng ban Sở;

- Các Phòng GDĐT;

- Các Trường THPT;

- Các Trung tâm GDTX;

- Trung tâm GDTX tỉnh;

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, VP, N15.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Hiếu

 


Tập tin đính kèm
259-TB-SGDĐT.pdf
Trở về