Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    

Tập tin đính kèm
03-TB-DUS.pdf
Trở về