Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Nâng cấp, chuyển đổi hệ thống lưu trữ hộp thư điện tử của tỉnh (mail.binhduong.gov.vn)

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
2446-SGDDT-TVTBCNTT.pdf
Trở về