Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập Hội nghị giao ban Trưởng phòng Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
Tập tin đính kèm
2188_TB_SGDDT.PDF
Trở về