Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả phân công công tác viên chức Y tế học đường (cử tuyển) ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

Số: 1648/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Bình Dương, ngày 26 tháng 9 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả phân công công tác viên chức Y tế học đường (cử tuyển)

 ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014 - 2015

______________________

 

Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015;

Căn cứ Công văn số 3144/UBND-VX ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tuyển dụng viên chức y tế học đường năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Y tế học đường ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả phân công công tác đối với viên chức Y tế học đường (cử tuyển) năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Tất cả những thí sinh cử tuyển ngành y sĩ, tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, đã đăng ký tuyển dụng và được trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015, được phân công theo danh sách đính kèm.

2. Vào lúc 08 giờ 00, ngày 29/9/2014, những viên chức có tên trong danh sách nêu trên phải có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (ghi tại cột “đơn vị”) để nhận quyết định phân công công tác chính thức.

               

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương yêu cầu những viên chức có tên trong danh sách nêu trên thực hiện đúng nội dung Thông báo này./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Nội vụ;

- Các Phòng GDĐT huyện/thị/TP;

- Lưu: VT, TCCB. T.10.

 

(Đã ký)

 

Dương Thế Phương

 


Trở về