Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc thay đổi ngày họp Trưởng đoàn Hội thi An toàn giao thông tỉnh Bình Dương năm học 2014 – 2015

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
1493-TB-SGDDT.doc
Trở về