Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn công tác chuẩn bị năm học mới và tổ chức Lễ hội khai trường năm học 2014-2015

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1405/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

             Bình Dương, ngày 21 tháng 8 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

Công tác chuẩn bị năm học mới và tổ chức Lễ hội khai trường
năm học 2014-2015
________________

 

Thực hiện Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo (sau đây gọi tắt là các đơn vị) triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015

Chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân tích cực tham gia phát triển giáo dục tại địa phương. Tổ chức triển khai các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội về Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2014-2015.

Trước khai giảng năm học mới, thủ trưởng các đơn vị thường xuyên báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới với lãnh đạo cấp trên; đề xuất các giải pháp cụ thể, tích cực, kịp thời khắc phục những khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ của năm học 2014-2015.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị, sắp xếp đủ phòng học, bàn ghế, chỗ ngồi cho học sinh, đảm bảo theo yêu cầu của các hoạt động dạy và học, dọn dẹp vệ sinh trường lớp tạo cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Bố trí đầy đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các trường học; chỉ đạo các trường học tổ chức tốt công tác đón học sinh đầu cấp; ôn tập phụ đạo cho học sinh học yếu; xây dựng, tổ chức học nội quy nhà trường; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh nhằm đảm bảo an toàn, trật tự khi tham gia giao thông, nhất là vào các ngày cao điểm như khai giảng; tổ chức sinh hoạt tập thể trong tuần đầu năm học mới, nhất là ở những lớp đầu cấp học.

Phối hợp cung ứng đủ sách giáo khoa, sách bổ trợ, tập vở cho học sinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh về bán hàng bình ổn giá. Quan tâm những học sinh là con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật để các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội khai trường năm học
2014-2015; báo cáo và mời lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của địa phương dự Lễ hội khai trường để động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, nhất là tại các trường còn nhiều khó khăn; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của địa phương trong mọi công việc chuẩn bị cho năm học mới nhằm tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa phương.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và chủ động phối hợp với các kênh thông tin đại chúng của địa phương, chọn lọc bài viết gửi Ban biên tập website của Sở GDĐT để thông tin về các hoạt động của những ngày học đầu tiên của năm học mới (Các bài viết và hình ảnh gửi về địa chỉ banbientap@sgdbinhduong.edu.vn)

2. Tổ chức Lễ hội khai trường năm học 2014-2015

Lễ hội khai trường năm học 2014-2015 bao gồm phần “Lễ” và phần “Hội”, cụ thể:

- Toàn tỉnh tổ chức Lễ hội khai trường vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 05/9/2014; tùy điều kiện cụ thể các đơn vị có thể tổ chức Lễ hội khai trường trước ngày 05/9/2014 và phải được sự chấp thuận của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

- Các đơn vị tổ chức phần “Lễ” trang trọng và phần “Hội” vui tươi, nhằm tạo không khí phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội trong ngày khai trường. Các hoạt động của buổi lễ được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, có tác dụng thiết thực, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày “Hội” đối với các thầy, cô giáo và các em học sinh, tránh phô trương hình thức.

- Ban Giám hiệu và các Đoàn thể trong nhà trường phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt lễ hội với phần “Lễ” không quá 45 phút, thời gian còn lại tổ chức phần “Hội”.

3. Công tác báo cáo nhanh đầu năm học

Sau Lễ hội khai trường, thủ trưởng các đơn vị gửi báo cáo nhanh về Sở GDĐT trước ngày 09/9/2014 qua địa chỉ: vanphong@sgdbinhduong.edu.vnkhtc@sgdbinhduong.edu.vn, gồm các nội dung như sau:

Các văn bản chỉ đạo của địa phương về giáo dục và đào tạo đã được ban hành.

Quy mô, mạng lưới trường lớp các cấp học ở địa phương: Số lượng trường, lớp, học sinh (thống kê cả hệ ngoài công lập); tỷ lệ huy động trẻ đến trường; số lượng và tỷ lệ học sinh tuyển đầu cấp học.

Tình hình đội ngũ giáo viên cho năm học mới.

Tình hình cơ sở vật chất trường, lớp, cung ứng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, nhà công vụ giáo viên (nếu có).

Tình hình tổ chức tựu trường và công tác tổ chức Lễ hội khai trường.

Thống kê học sinh bỏ học sau kỳ nghỉ hè, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đưa các em trở lại trường, đặc biệt đối với các em ở lứa tuổi phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở (thống kê cụ thể ở từng cấp học, hệ công lập, ngoài công lập).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trưởng phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn này. Trong quá trình thực hiện có những khó khăn, phát sinh bất thường, các đơn vị cần báo cáo nhánh về Sở GDĐT để được giải quyết kịp thời.

 

Nơi nhận:

- VP Bộ GDĐT;

- VP UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban VHXH-HĐND tỉnh;

- Ông Trần Thanh Liêm

   PCT UBND tỉnh (khối Văn xã);

- Ban Giám đốc Sở;

- Công đoàn ngành;

- Các phòng ban Sở;

- Các phòng GDĐT;

- Các trường THPT;

- Các trung tâm;

- Lưu: VT, VP, N.70.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Trần Hiếu

 Tập tin đính kèm
1405-HD-SGDĐT.doc
Trở về