Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh 02/9

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1403/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

           Bình Dương, ngày 21 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh 02/9
________________

 

Căn cứ Thông báo số 176/TB-UBND ngày 19/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh 02/9, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến tất cả các đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về treo Quốc kỳ:

Tất cả các đơn vị, trường học và các hộ gia đình của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo phải treo Quốc kỳ theo quy định trong ngày 02/9/2014.

2. Về nghỉ lễ:

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các đơn vị, trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo được nghỉ Lễ ngày Quốc khánh như sau:

- Đối với các đơn vị không làm việc thứ Bảy: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đi làm bù ngày 06/9/2014 (Thứ Bảy) để nghỉ hoán đổi ngày 01/9/2014 (Thứ Hai). Như vậy, dịp Lễ ngày Quốc khánh 02/9/2014, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được nghỉ 04 ngày liên tục (từ ngày 30/8/2014 đến hết ngày 02/9/2014).

- Đối với các đơn vị làm việc thứ Bảy: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các đơn vị này không áp dụng lịch nghỉ bù nêu trên, chỉ nghỉ Lễ 01 ngày: 02/9/2014.

3. Công tác trực, bảo vệ đơn vị, trường học trong thời gian nghỉ lễ:

Thủ trưởng các đơn vị, trường học phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ đảm bảo giữ gìn an toàn đơn vị mình trước, trong và sau thời gian nghỉ Lễ. Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết để xử lý kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ... cho đơn vị. Lịch phân công trực của đơn vị gửi cơ quan cấp trên và công an địa phương biết để phối hợp.

Trước ngày lễ kỷ niệm, thủ trưởng các đơn vị, trường học chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm vệ sinh sạch, gọn khu vực đơn vị mình; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Các Phòng GDĐT;

- Các Trường Trung học phổ thông;

- Các Trung tâm GDTX-KT-HN;

- Các Trường TCCN, CĐ, ĐH;

- Trung tâm GDTX tỉnh;

- Trung tâm NN-TH và BDNV tỉnh;

- Ban Giám đốc;

- Công đoàn ngành;

- Các phòng ban Sở;

- Phòng PA83 (CA Tỉnh);

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, VP, N70.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÀNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận

 


Tập tin đính kèm
1403-TB-SGDDT.doc
Trở về