Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tổng kết năm học 2013-2014

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1347/SGDĐT-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

           Bình Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2014

V/v triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tổng kết năm học 2013-2014

 

 

Kính gửi:

 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Trường Trung học phổ thông;

- Trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;

- Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh Bình Dương;

- Trường Trung cấp chuyên nghiệp;

- Trường Đại học và Cao đẳng trong tỉnh.

 

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

1. Chủ trì Hội nghị: Ban Giám đốc Sở GDĐT Bình Dương.

2. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 19/8/2014 (Thứ Ba).

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một (cạnh Trung tâm Hành chính tỉnh)

4. Nội dung:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương.

- Công bố các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT và UBND tỉnh Bình Dương.

5. Thành phần tham dự:

5.1. Đại biểu khách mời:

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh Bình Dương và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5.2. Đại biểu chính thức:

- Lãnh đạo Sở GDĐT, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn ngành.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng ban của Sở GDĐT.

- Trưởng phòng, Chủ tịch công đoàn các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố.

- Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Trung cấp chuyên nghiệp, các trường Cao đẳng và Đại học.

- Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Trung học phổ thông.

- Giám đốc, Chủ tịch công đoàn trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Dương, các trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp huyện, thị xã; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

Đề nghị các đại biểu về tham dự Hội nghị đúng thời gian và đúng thành phần được triệu tập./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Ban Giám đốc;

- Công đoàn ngành;

- Các phòng ban Sở;

- Lưu: VT, VP, N70.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Trần Hiếu

 


Tập tin đính kèm
1347-SGDĐT-VP.doc
Trở về