Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch thi, lịch phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký dự tuyển GV tiếng Anh ngành GDĐT NH 2014–2015

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT

TỈNH BÌNH DƯƠNG

_______________

Số: 1264/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

           Bình Dương, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Lịch thi, lịch phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký dự tuyển
 giáo viên Tiếng Anh ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014 – 2015
________________

 

Thực hiện theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014 – 2015,

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014 – 2015 thông báo lịch thi, lịch phỏng vấn đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên dạy môn Tiếng Anh trường tiểu học, trung học cơ sở như sau:

Tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên dạy Tiếng Anh (danh sách kèm theo) phải có mặt để tham dự kỳ thi, phỏng vấn theo quy định, cụ thể:

Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện Trường THPT Võ Minh Đức);

Thời gian: Ngày 01 tháng 8 năm 2014, cụ thể:

Vào lúc 6 giờ 30: Thí sinh tập trung;

Từ 7 giờ 00 đến 8 giờ 00: Thi nghe, thi viết;

Từ 8 giờ 30: Phỏng vấn lần lượt từng thí sinh từ 5 phút đến 7 phút theo thứ tự số báo danh được ghi trong danh sách kèm theo.

Đề nghị tất cả các thí sinh phải có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định để tham gia kỳ thi, phỏng vấn đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tuyển dụng;

- Sở GDĐT;

- Sở Nội vụ;

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, TCCB, T.5.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT
Dương Thế Phương

 


Trở về