Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập cán bộ cốt cán tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

     

Tập tin đính kèm
1130-SGDDT-GDCNDH.doc
Trở về