Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015

     UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               _______________                                             _______________________
              Số: 1157/TB-SGDĐT                                   Bình Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung xét tuyển viên chức

ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015

________________________

 

Căn cứ Thông báo số 1046/TB-SGDĐT ngày 26/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014-2015;

Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm của cấp học mầm non ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Dương năm học 2014-2015,

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Dương năm học 2014-2015 như sau:        

Điều chỉnh, bổ sung trong phần III về Điều kiện đăng ký dự tuyển ở mục 1. về Điều kiện chung của Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Dương năm học 2014-2015: Riêng đối với cấp học mầm non, nếu người dự tuyển viên chức năm học 2014-2015 có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương trước ngày 01/01/2014 nhưng chưa có trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học tối thiểu đạt chứng chỉ A hoặc tương đương theo quy định thì người đăng ký tuyển dụng viên chức làm cam kết xin gia hạn sẽ bổ sung trong 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng./.

 

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC

-    Như trên;

-    Ban Giám đốc Sở GDĐT;                                                                        (Đã ký)

-    Website Sở GDĐT;

-    Lưu: VT, TCCB, Dh.7.                                                                    Dương Thế Phương


Trở về