Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc thay đổi địa điểm bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng giáo viên tin học làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
1028-TB-SGDDT.pdf
Trở về