Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo mời tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2013-2015)

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
Hoi thi STKT VI.pdf
Trở về