Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta
Thực hiện các hoạt động, tuyên truyền "Ủng hộ chủ quyền biển, đảo Việt Nam"

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 733/SGDĐT-CTHSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

           Bình Dương, ngày 14 tháng 5 năm 2014

V/v thực hiện các hoạt động, tuyên truyền "Ủng hộ chủ quyền biển, đảo Việt Nam".

 

 

Kính gửi:

 

- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên  nghiệp thuộc tỉnh;

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

- Giám đốc Trung tâm GDTX – KT – HN  huyện, thị xã;

- Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh;

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.

 

Gần nửa tháng qua, dư luận trong nước và quốc tế quan tâm từng ngày, từng giờ với những diễn biến thời sự kể từ khi Trung Quốc ngang nhiên, bất chấp luật pháp quốc tế và thỏa thuận DOC, hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou – 981) (HD – 981) tại thềm lục địa nước ta trên biển Đông;

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD – 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam được quy định bởi Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm DOC và các thỏa thuận liên quan khác giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam – Trung Quốc,

Trước tình hình trên Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương lưu ý một số công việc như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động, trực tiếp thông tin chính xác về tình hình thời sự trong những ngày qua đến từng học sinh, sinh viên thông qua các kênh chính thức của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước của học sinh, sinh viên, ủng hộ nhân dân, cán bộ chiến sĩ đang từng ngày đấu tranh trước hành động phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông;

2. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao kiến thức về đường lối Quốc phòng – an ninh và chủ quyền biển đảo quốc gia;

3. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phải đúng quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo và giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển Đông;

4. Giáo dục học sinh, sinh viên đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực cơ hội, cực đoan, thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông để kích động gây mất trật tự, an ninh xã hội;

5. Quán triệt học sinh, sinh viên khi thể hiện lòng yêu nước, lên tiếng phản đối vụ việc giàn khoan HD – 981 phải được sự cho phép của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, tránh không bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ vào các hành vi xúc phạm đến cá nhân, tổ chức và vi phạm Pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, Hiệu trưởng các trường học thực hiện nghiêm nội dung công văn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng PA83, CA tỉnh; (phối hợp)

- Ban Giám Đốc Sở GD&ĐT;

- Website: Sở GDĐT;

- Lưu VT, CTHSSV, Dg 74

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Dương Thế Phương

 

Tập tin đính kèm
733-SGDDT-CTHSSV.doc
Trở về