Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 329/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

           Bình Dương, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm làm việc
________________

Thực hiện Công văn số 200/UBND-KTTH, ngày 20/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai kế hoạch di dời vào Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xin thông báo thời gian và địa điểm làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương tại trụ sở mới như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 17/3/2014.

- Địa điểm: Tháp A, Tầng 10, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương xin thông báo đến Quý cơ quan được biết để liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT;

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;

- HĐND, UBND các huyện, thị, TP thuộc tỉnh;

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, VP.PG.60.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Dương Thế Phương

 


Tập tin đính kèm
329-TB-SGDĐT.doc
Trở về