Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thay đổi địa điểm tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý năm 2013-2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

     

Tập tin đính kèm
195-TB-SGDDT.pdf
Trở về