Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc bắt đầu các lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh đạt chuẩn C1 Châu Âu cho giáo viên THPT, GDTX, GDCN

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số:   194 /TB-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

               Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc bắt đầu các lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh đạt chuẩn C1 Châu Âu
cho giáo viên THPT, GDTX, GDCN

________________________________

Căn cứ vào kết quả kiểm tra đầu khóa học lớp bồi dưỡng tiếng Anh đạt chuẩn C1 ngày 18 và 19/02/2014 tại Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh (theo công văn số 95/SGDĐT-GDTrH ngày 23/01/2014 ) và có danh sách kèm theo;

Nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách học viên và thời gian học bồi dưỡng như sau:

1. Thời gian và lịch học :

1.1. Thời gian bắt đầu:

Ngày 25/02/2014 ( Thứ 3): Các lớp B2

Ngày 26/02/2014 (Thứ 4) : Các lớp B1

1.2. Lịch học:

-   Thứ 3 và thứ 7(Cả ngày): Các lớp B2- 01BD, B2- 02BD, B2- 03BD 

-   Thứ 4 và thứ 6(Cả ngày): Các lớp B1- 01BD, B1- 02BD, B1- 03BD 

2. Địa điểm học: Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh ( Đối diện trường THPT Võ Minh Đức)

Sở GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các TT GDTX-KT-HN, Hiệu trưởng các trường TCCN thông báo danh sách lớp học, thời gian và lịch học đến tất cả giáo viên trong trường và sắp xếp thời gian hợp lí để tham dự khóa bồi dưỡng đạt hiệu quả cao./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng GDĐT;

- Các trường THPT, TT GDTX, GDCN;

- Website Sở;

- Lưu: VT, TrH, Tm40.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG GDTrH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sơn

 

 


Trở về