Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thay đổi ngày tổ chức học lý thuyết nội dung 3 Chương trình BDTX giáo viên THPT năm học 2013-2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
01-TB-SGDDT.pdf
Trở về