Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kế hoạch kiểm tra thực hiện Tiểu Đề án 2 về "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trong trường học giai đoạn 2011-2013

    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
2087-TB-SGDDT.pdf
Trở về