Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Dự hội nghị Ban Chấp hành CĐGD tỉnh Bình Dương lần thứ 5 mở rộng, khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
133-TM-CDGD.doc
Trở về