Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kế hoạch tổ chức các lớp chuẩn hoá năng lực ngoại ngữ đợt học thứ 2

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
1745-SGDDT-GDTrH.PDF
Trở về