Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Mời dự họp đánh giá và định hướng học tập tiếng Anh cho giáo viên tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông

  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

Tập tin đính kèm
1633-SGDĐT-GDTrH.pdf
Trở về