Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện ( thay giấy triệu tập)

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1455/SGDĐT-TVTBCNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

           Bình Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2013

V/v thông báo bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện ( thay giấy triệu tập).

 

 

Kính gửi:

 

- Các Phòng GD&ĐT thành phố, huyện, thị xã;

- Các trường trung học phổ thông;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;

- Các trung tâm Giáo dục thường xuyên – kỹ thuật –
   hướng nghiệp;

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và BDNV;

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp.

 

Nhằm tạo điều kiện cho các viên chức, giáo viên vừa được phân công làm công tác thư viện năm học 2013-2014 có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư viện, biết quản lý thư viện góp phần phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện như sau:

1. Đối tượng: Tất cả các viên chức, giáo viên được phân công làm công tác thư viện ở các cơ sở trường học nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng lớp nghiệp vụ thư viện nào do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2. Các đơn vị có viên chức, giáo viên thuộc đối tượng nêu trên lập danh sách gửi về phòng TVTB-CNTT Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/9/2013.

3. Nội dung bồi dưỡng: Kiến thức nghiệp vụ thư viện cơ sở (Theo Quyết định số 49/2003/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và phần mềm dự án Srem phân hệ thư viện (Vemis.library).

4. Địa điểm: Trường Trung cấp Mỹ Thuật - Văn hóa tỉnh Bình Dương – Số 4 - Đường Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi – TP. Thủ Dầu Một ( Cơ sở 3 - Đối diện Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương).

5. Thời gian học: 75 tiết ( từ ngày 01/10 đến 14/10 năm 2013). Tập trung, khai giảng và học chính thức vào lúc 7g30 sáng thứ ba ngày  01 tháng 10 năm 2013.

6. Tài liệu: Các học viên khi đi dự lớp bồi dưỡng mang theo các tài liệu

- Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông ( Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam).

- Bảng phân loại tài liệu trong thư viện trường phổ thông ( Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)

7. Kết thúc khóa học học viên dự lớp đạt đủ điều kiện được cấp chứng chỉ do Trường Trung cấp Mỹ Thuật - Văn hóa tỉnh Bình Dương cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thông báo đến các cá nhân được cử đi học biết và sắp xếp đúng thời gian nêu trên. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã và thành phố đề nghị Phòng Nội vụ ra quyết định cử giáo viên đi học, lập các thủ tục và chế độ cần thiết cho người đi học theo qui định hiện hành.

(Mọi thắc mắc xin liên hệ  Phòng TVTB-CNTT Sở GDĐT Bình Dương. Điện thoại số:  0650.3898644 ).

 

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Ban Giám đốc;

- Trường TC MT-VH BD;

- Phòng TCCB, KHTC;

- Lưu: VT, TVTBCNTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Hiếu

 

Trở về