Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2013 - 2014

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________________

Số: 1315/TB-SGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Bình Dương, ngày 30 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2
năm học 2013 - 2014
_____________

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2013-2014 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 24/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2013-2014,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2013 – 2014 như sau:

Những trường hợp trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đợt 2 năm học 2013-2104 được ghi tên trong danh sách thông báo trúng tuyển kèm theo thông báo này.

(Danh sách thông báo trúng tuyển được sắp xếp theo tên, theo vần a, b, c, ...)

Các yêu cầu đối với người trúng tuyển:

- Đối với những trường hợp trúng tuyển, cột đơn vị công tác đã ghi là “chọn nhiệm sở” thì phải có mặt tại Phòng họp 1 - Sở Giáo dục và Đào tạo đúng 13 giờ 30 ngày 03/9/2013 để tiến hành chọn nhiệm sở công tác.

Người trúng tuyển phải trực tiếp đến chọn nhiệm sở, khi đến mang theo giấy chứng minh nhân dân.

- Đối với những trường hợp trúng tuyển, cột đơn vị công tác ghi cụ thể tên trường trung học phổ thông phải có mặt tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ ngày 06/9/2013 để nhận quyết định phân công công tác.

- Đối với những trường hợp trúng tuyển, cột đơn vị công tác ghi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố thì phải có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố vào lúc 08 giờ ngày 06/9/2013 để nhận quyết định phân công công tác.

Thông báo này được công bố trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương./.

Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC
 - UBND tỉnh;
 - Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh;                                                                  (Đã ký)
 - Sở Nội vụ;
 - Ban Giám đốc Sở GDĐT;                                                                 Dương Thế Phương
 - Lưu: VT, TCCB, T.10.


Tập tin đính kèm
DS THONG BAO TRUNG TUYEN_DOT 2.xls
Trở về