Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch thi, phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên Tiếng Anh ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2013 – 2014

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1293/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

           Bình Dương, ngày 27 tháng 8 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Lịch thi, phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên Tiếng Anh ngành giáo dục và
đào tạo đợt 2 năm học 2013 – 2014
________________

Thực hiện theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2013 – 2014,

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2013 – 2014 thông báo lịch thi, lịch phỏng vấn đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển đợt 2 giáo viên dạy môn Tiếng Anh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông như sau:

Tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển đợt 2 giáo viên dạy Tiếng Anh (danh sách kèm theo) phải có mặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương để tham dự kỳ thi, phỏng vấn theo quy định.

Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo;

Thời gian: ngày 28 tháng 8 năm 2013, cụ thể:

Vào lúc 7 giờ 00: Thí sinh tập trung;

Từ 7 giờ đến 7 giờ 30: Phổ biến quy chế, quy trình thi;

Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ: Thi viết tại Hội trường;

Từ 8 giờ: Phỏng vấn lần lượt từng thí sinh từ 5 phút đến 7 phút theo thứ tự số báo danh được thông báo.

Đề nghị tất cả các thí sinh phải có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định để tham gia kỳ thi, phỏng vấn đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tuyển dụng;

- Sở GDĐT;

- Sở Nội vụ;

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, TCCB, T.5

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT

Dương Thế Phương

 

Trở về