Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Y tế trường học

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1286/SGDĐT-CTHSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

           Bình Dương, ngày 26 tháng 8 năm 2013

 

V/v thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Y tế trường học

 

 

Kính gửi:


- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

- Trường Trung học phổ thông.

 

Căn cứ công văn số 1237  / SGDĐT – CTHSSV ngày 20/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn nghiệp vụ Y tế trường học cho cán bộ chuyên trách công tác Y tế trường học trong tỉnh;

Do Hội trường Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh ngày 28/8/2013 và 29/8/2013 phải tổ chức Hội nghị khác, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thay đổi địa điểm tổ chức như sau:

1. Thời gian tập huấn: (01 ngày)

- Lớp A: Ngày 28/8/2013, gồm các đơn vị thuộc địa bàn: Thị xã Thuận An, Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một;

- Lớp B: Ngày 29/8/2013, gồm các đơn vị thuộc địa bàn: Huyện Bến Cát, Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo.

2. Địa điểm:

Khai mạc 8 giờ 00 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT để biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website Sở GDĐT;

- Lưu VT, CTHSSV, D 38.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Dương Thế Phương

 

Tập tin đính kèm
1286-SGDDT-CTHSSV.pdf
Trở về