Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thay đổi ngày tổ chức hội nghị Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH - CTHSSV và KT-QLCLGD năm học 2012-2014
 
    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
Tập tin đính kèm
1241-TB-SGDDT.pdf
Trở về