Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 1 và thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2, năm học 2013 - 2014

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________________
Số: 1218/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________
Bình Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 1
và thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2, năm học 2013 – 2014
________________________________

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2013-2014 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 24/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2013-2014,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 1 năm học 2013 - 2014 và thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2013-2014 như sau:

A. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG ĐỢT 1:

I. Các căn cứ xét tuyển đợt 1:

1. Nhu cầu chỉ tiêu biên chế của từng vị trí việc làm theo từng địa phương, đơn vị.

2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

3. Kết quả học tập của toàn khóa đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: loại tốt nghiệp, điểm trung bình học tập, điểm trung bình thi tốt nghiệp, điểm phỏng vấn (nếu có).

4. Nguyện vọng của người đăng ký dự tuyển: theo thứ tự nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau.

5. Đối với giáo viên cấp THPT (giáo viên cấp 3) ưu tiên theo nhóm trường đào tạo như sau:

5.1. Nhóm 1: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

5.2. Nhóm 2: Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.

5.3. Nhóm 3: Các trường đại học còn lại.

6. Trường hợp nhiều người có tổng điểm xét tuyển và các chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì cách xác định như sau:

- Đối với những đối tượng không yêu cầu qua phỏng vấn, nếu có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển.

- Đối với những đối tượng yêu cầu qua phỏng vấn, trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Người đã hợp đồng lao động có thỏa thuận với Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

b) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Chủ tịch hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

II. Kết quả trúng tuyển đợt 1:

Tất cả những trường hợp trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đợt 1 năm học 2013-2104 được ghi tên trong danh sách thông báo trúng tuyển kèm theo thông báo này.

(Danh sách thông báo trúng tuyển được sắp xếp theo tên, theo vần a, b, c, ...)

III. Các yêu cầu đối với người trúng tuyển đợt 1:

1. Đối với những trường hợp trúng tuyển, cột đơn vị công tác đã ghi là “chọn nhiệm sở” thì phải có mặt tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo đúng 07 giờ 15 ngày 19/8/2013 để tiến hành chọn nhiệm sở công tác.

Người trúng tuyển phải trực tiếp đến chọn nhiệm sở, khi đến mang theo giấy chứng minh nhân dân.

2. Đối với những trường hợp trúng tuyển, cột đơn vị công tác ghi cụ thể tên trường THPT, trường trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN huyện/thị xã, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương phải có mặt tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ ngày 26/8/2013 để nhận quyết định phân công công tác.

3. Đối với những trường hợp trúng tuyển, cột đơn vị công tác ghi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố thì phải có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố vào lúc 08 giờ ngày 26/8/2013 để nhận quyết định phân công công tác.

           

B. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT II NĂM HỌC 2013 - 2014:

I. Thông báo về tuyển dụng viên chức đợt 2:

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2013 - 2014 đối với các vị trí việc làm cụ thể như sau:

1. Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 được xét tuyển đối với 2 nhóm đối tượng như sau:

1.1. Nhóm đối tượng 1: Những người đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong đợt 1 nhưng không trúng tuyển.

- Đối với các trường hợp không trúng tuyển trong đợt 1, nếu có nhu cầu đăng ký dự tuyển đợt 2 thì đương sự trực tiếp đến Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương nhận mẫu đơn đăng ký dự tuyển (mang theo biên nhận nộp hồ sơ đợt 1 và chứng minh nhân dân), điền thông tin cá nhân và nguyện vọng xin xét tuyển đợt 2, sau đó nộp lại ngay cho Phòng Tổ chức cán bộ (không cần nộp đầy đủ hồ sơ như đối tượng dự tuyển mới).

- Đối tượng và vị trí việc làm được đăng ký lại như sau:

a. Cấp học Mầm non: Giáo viên Mầm non

b. Cấp học Tiểu học:

- Giáo viên Tiếng Anh: những trường hợp đã đăng ký dự tuyển giáo viên dạy tiếng Anh THCS và THPT có điểm phỏng vấn đạt từ 40 điểm trở lên (danh sách kèm theo).

- Giáo viên Thể dục: đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chuyên ngành thể dục thể thao.

- Tổng phụ trách Đội: đối tượng là những người có chuyên môn tiểu học.

- Viên chức phụ trách Thiết bị: đối tượng là những người có chuyên môn tiểu học.

- Viên chức phụ trách thông tin dữ liệu: đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm tin học, công nghệ thông tin hoặc Toán-Tin học, Lý-Tin học.

- Viên chức phụ trách Phòng Vi tính: đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm tin học, công nghệ thông tin hoặc Toán-Tin học, Lý-Tin học.

- Viên chức phụ trách Phòng Nghe nhìn: đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng  trở lên chuyên ngành tiếng Anh.

c. Cấp học trung học cơ sở:

- Giáo viên Toán, Sinh: đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chuyên ngành tương ứng.

- Tổng phụ trách Đội: đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Ngữ văn.

- Viên chức phụ trách Thiết bị: đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Toán, Lý.

- Viên chức phòng bộ môn (Lý, Sinh, Vi tính, Nghe nhìn): đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chuyên ngành tương ứng.

- Viên chức phụ trách thông tin dữ liệu: đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin.

d. Cấp học trung học phổ thông:

- Viên chức phụ trách phòng bộ môn (Sinh, Vi tính, Nghe nhìn): đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chuyên ngành tương ứng.

- Viên chức phụ trách thông tin dữ liệu: đối tượng là những người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chuyên ngành sư phạm tin học, công nghệ thông tin.

1.2. Nhóm đối tượng 2: Những người đăng ký hồ sơ dự tuyển mới

Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển mới đối với các vị trí việc làm sau đây:

a.     Cấp học Mầm non:

Giáo viên mầm non.

b. Cấp học Tiểu học:

Giáo viên Nhạc, giáo viên tiếng Anh, viên chức phụ trách phòng Vi tính, viên chức phụ trách phòng Nghe nhìn, viên chức phụ trách thông tin dữ liệu.

c. Cấp học THCS:

Giáo viên Kỹ thuật phục vụ, giáo viên Nhạc, giáo viên tiếng Anh, viên chức phụ trách phòng Nghe nhìn, phòng Vi tính, viên chức phụ trách thông tin dữ liệu.

d. Cấp học THPT:

Giáo viên tiếng Anh, viên chức phụ trách phòng Vi tính, phòng Nghe nhìn, phụ trách thông tin dữ liệu.

2. Đối với hồ sơ đăng ký tuyển dụng mới: quy định về hồ sơ, đối tượng, điều kiện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với từng vị trí việc làm cần tuyển được quy định giống như thông báo tuyển dụng đợt 1 tại Thông báo số 1013/TB-SGDĐT ngày 02/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

3. Các chỉ tiêu tuyển dụng đợt 2 đối với từng vị trí việc làm được công bố trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo thông báo này.

II. Thời gian, địa điểm phát hành, nhận hồ sơ, thông báo kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 và lệ phí:

1. Thời gian và địa điểm:

1.1. Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ:

- Phát hành hồ sơ đăng ký dự tuyển mới từ 13 giờ 30 ngày 19/8/2013.

- Bắt đầu nhận hồ sơ từ 13 giờ 30, ngày 19/8/2013 đến 16 giờ 00 ngày 26/8/2013 (trong giờ làm việc).

1.2. Nơi phát hành hồ sơ và nơi nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương (đường Huỳnh Văn Nghệ, tổ 31, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) ĐT: 0650.3825790

2. Thời gian và địa điểm phỏng vấn đối với giáo viên dạy tiếng Anh

Người dự tuyển vị trí việc làm giáo viên dạy tiếng Anh xem danh sách phỏng vấn được niêm yết tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương hoặc thông báo trên website http://sgdbinhduong.edu.vn vào ngày 27/8/2013.

- Thời gian có mặt để tham dự phỏng vấn: 7 giờ 30, ngày 28/8/2013.

- Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

3. Ngày công bố kết quả trúng tuyển:

Công bố kết quả trúng tuyển ngày 04/9/2013 tại nơi đăng ký dự tuyển (Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương) và website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (http://sgdbinhduong.edu.vn).

4. Chọn nhiệm sở:

Ngày 06/9/2013: Tiến hành chọn nhiệm sở đối với những trường hợp trúng tuyển các vị trí việc làm thuộc trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp.

- Thời điểm: Đúng 13 giờ 30 ngày 06/9/2013.

- Địa điểm chọn nhiệm sở: Hội trường - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

5. Nhận quyết định phân công:

Ngày nhận quyết định phân công:  Vào lúc 08 giờ 00 ngày 10/9/2013, tại các địa điểm như sau:

- Đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (trường THPT, trung tâm GDTX-KT-HN huyện/thị xã): Nhận quyết định phân công tại phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

- Đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị/thành phố: Nhận tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị/thành phố.

III. Lệ phí:

Thu tiền hồ sơ và lệ phí tuyển dụng đối với mỗi bộ hồ sơ dự tuyển là 100.000 đồng (chỉ áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển mới), thu một lần khi phát hành hồ sơ.

Thông báo này được công bố trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;
- Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh;

- Sở Nội vụ;
- Trường ĐH Thủ Dầu Một;
- Các trường THPT;

- Các trường TCCN;
- Các trung tâm GDTX- KT-HN;
- Trung tâm GDTX Tỉnh;
- Trung tâm NN-TH và BDNV;
- Các Phòng GDĐT huyện/thị/TP;
- Đài PTTH Bình Dương;
- Báo Bình Dương;
- Lưu: VT, TCCB. T.100.

 
(Đã ký)
 
Dương Thế Phương

 

Trở về