Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định về việc tiếp tục chọn trường trung học cơ sở thực hiện thí điểm chương trình tiếng Anh tăng cường lớp 6 năm học 2013-2014
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
Tập tin đính kèm
2102-QD-SGDDT.doc
Trở về