Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết luận cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2013-2014
 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1143/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

          Bình Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT Dương Thế Phương tại cuộc họp
triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2013-2014

_______________________________

Ngày 26/7/2013, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Ban Giám đốc Sở GDĐT đã chủ trì họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2013-2014.

I. Thành phần dự họp:

-        Chủ trì cuộc họp : Giám đốc Dương Thế Phương và các Phó Giám đốc: Trần Hiếu, Đặng Thành Sang và Nguyễn Hồng Sáng.

-        Đại diện lãnh đạo các phòng, ban Sở, Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo.

-        Đại diện lãnh đạo các trường THPT, TCCN, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm NN-TH&BDNV tỉnh, các trung tâm GDTX-KTHN và Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Trở về