Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập Họp Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 809/TB-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

                Bình Dương, ngày 07 tháng 6 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Triệu tập Họp Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

________________________________

Để chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo mời Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về họp nội dung, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Chủ trì: Ban Giám đốc Sở Giáo dục v à Đào tạo;

- Thành phần dự: Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố.

2. Thời gian: 7 giờ 30', thứ Năm ngày 13/6/2013.

3. Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.

4. Nội dung báo cáo:

Các Phòng GDĐT chuẩn bị báo cáo cho BGĐ các nội dung sau :

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường sở, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên cho năm học 2013 – 2014.

- Công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6.

- Báo cáo tình hình hoạt động các trường THCS tạo nguồn (nếu có)

- Các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các nội dung nêu trên và sắp xếp thời gian về dự họp đúng thành phần quy định./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;

- Ban Giám đốc Sở;

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, VP, D.16.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Dương Thế Phương

 

 


Tập tin đính kèm
809-TB-SGDĐT.doc
Trở về