Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu KHSPUD năm học 2012-2013 (bổ sung lần 5)

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

                   Bình Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu KHSPUD năm học 2012-2013 (tạm thời)

________________________________

Để thuận tiện cho các đơn vị, trường học bình xét thi đua - khen thưởng năm học 2012-2013; Hội đồng chấm xét SKKN,nghiên cứu KHSPUD thông báo kết quả xếp loại tạm thời theo file danh sách kính kèm.

Để tránh sai sót khi công nhận kết quả và in giấy chứng nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục có tác giả tham gia viết SKKN, NC KHSPUD năm học 2012-2013 rà soát, kiểm tra lại họ tên tác giả, chức vụ, đơn vị công tác, tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm; nếu có sai sót báo ngay về Sở GDĐT để điều chỉnh.

Mọi ý kiến phản hồi xin liên hệ: Ông Đỗ Thành Nhơn – Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo (Điện thoại: 0913.196.210).

Chú ý: Các đơn vị xét thi đua khen thưởng năm học cần căn cứ vào các công văn 1450/SGDDĐT-VP ngày 02/10/2012 và công văn số 287/ SGDDĐT-VP ngày 04/03/2013.

 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHẤM XÉT  SKKN, NCKHSPUD  NĂM 2013

 

 


Trở về