Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo mở các lớp Ngoại ngữ, Tin học cho công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo.
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin
Tập tin đính kèm
748-SGDĐT-TCCB.doc
Trở về