Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả SKKN, nghiên cứu KHSPƯD năm học 2012-2013 (tạm thời lần 4)

        SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HỘI ĐỒNG CHẤM XÉT SKKN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                _____________                              _________________________
                                                            
Bình Dương, ngày  27 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO
 Kết quả sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu KHSPUD
năm học 2012-2013 (tạm thời)
_____________

 

Để thuận tiện cho các đơn vị, trường học bình xét thi đua - khen thưởng năm học 2012-2013; Hội đồng chấm xét SKKN,nghiên cứu KHSPUD thông báo kết quả xếp loại tạm thời theo file danh sách kính kèm.

Để tránh sai sót khi công nhận kết quả và in giấy chứng nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục có tác giả tham gia viết SKKN, NC KHSPUD năm học 2012-2013 rà soát, kiểm tra lại họ tên tác giả, chức vụ, đơn vị công tác, tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm; nếu có sai sót báo ngay về Sở GDĐT để điều chỉnh.

Mọi ý kiến phản hồi xin liên hệ: Ông Đỗ Thành Nhơn – Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo (Điện thoại: 0913196210).

Chú ý: Các đơn vị xét thi đua khen thưởng năm học cần căn cứ vào các công văn 1450/SGDDĐT-VP ngày 02/10/2012 và công văn số 287/ SGDDĐT-VP ngày 04/03/2013.

 

                                                                                           THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

                                                                               CHẤM XÉT  SKKN, NCKHSPUD  NĂM 2013

Tập tin đính kèm
KET QUA SKKN (TAM THOI LAN 4).xls
Trở về