Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________

Số:  505/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bình Dương, ngày  15  tháng 4 năm 2013

 THÔNG BÁO
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
và 30/4, 01/5/2013

____________

Nhân dịp nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 năm Quý Tỵ) và kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013), ngày Quốc tế Lao động 01/5; đồng thời thực hiện Thông báo số 62/TB-UBND ngày 05/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo đến tất cả các đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung như sau:

 

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 

Nơi nhận:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Trung học phổ thông;
- Trường Trung cấp chuyên nghiệp;
- Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm GDTX-KTHN huyện, thị xã;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và BDNV tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.60.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Trần Hiếu

 
Tập tin đính kèm
505TB-SGDDT.PDF
Trở về