Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị tổng kết 05 năm công tác phân luồng học sinh sau THCS
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 486/SGDĐT-GDCNĐH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2013
V/v Hội nghị tổng kết 05 năm công tác
       phân luồng học sinh sau THCS
 
 
 
Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo TCCN;
- Hiệu trưởng các trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN);
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh;
- Giám đốc Trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường THCS.
 
 
 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở;
 - Lưu: VT, GDCN&ĐH, Th(100)
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về