Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập sinh hoạt chuyên môn toán THCS học kỳ 2 năm học 2012-2013.
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 487/SGDĐT-GDTrH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2013
V/v v triệu tập sinh hoạt chuyên môn toán THCS học kỳ 2 năm học 2012-2013.
 
 
Kính gửi:
Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố.
 
 
 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các thành viên tổ NVBM toán THCS;
- Website Sở;
- Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh;
 - Lưu: VT, TrH, Sn22. 
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về