Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 THPT năm học 2013-2014
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 495/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2013
V/v triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tuyển sinh lớp 6 & lớp 10 THPT năm học 2013-2014
 
 
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các trung tâm Giáo dục thường xuyên.
 
 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở GD&ĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KTQLCLGD.Tr45
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về