Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổ chức hội nghị tổng kết công tác CMC-PCGD-XDXHHT năm 2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 489/SGDĐT-GDTX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2013
V/v tổ chức hội nghị tổng kết công tác CMC-PCGD-XDXHHT năm 2012
 
 
Kính gửi:

- Ban chỉ đạo CMC-PCGD-XDXHHT các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 
 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở GD&ĐT;
- Văn phòng Sở GD&ĐT;
- Phòng GDTrH Sở GD&ĐT;
- Phòng GDTH Sở GD&ĐT;
- Phòng KHTC Sở GD&ĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTX, P….
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về